วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

จำนวนเต็ม การบวก การลบ จำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม

 จำนวนเต็มในความหมายที่สามารถเข้าใจอย่างง่าย ๆ โดยจำนวนเต็มนั้นประกอบด้วย
          1. จำนวนนับ  คือจำนวนเต็มบวก และมีค่ามากกว่าศูนย์
                          เช่น  1, 2,  3,  4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10,...
           2. ศูนย์        
           3 .จำนวนเต็มลบ  เช่น   -1,  - 2, - 3,  - 4 , -  5 , -  6 , -  7 , -  8 ,  - 9 ,  - 10,...

เราสามารถอธิบายโดยใช้เส้นจำนวนดังรูป

                         จำนวนเต็มลบ   (- ∞, -1 ]               ศูนย์  ( 0 )          จำนวนเต็มบวก    [ 1 , ∞ + )
เส้นจำนวนแสดงจำนวนเต็มบวก ศูนย์ และจำนวนเต็มลบ


 หมายความว่า จำนวนเต็ม ตั้งแต่  จำนวน ลบที่ไกลที่สุด  ผ่าน ศูนย์ ไปถึง  จำนวน เต็ม บวกที่ไกลที่สุด คือจำนวนเต็ม

ดังนั้น เราสามารถ หาค่า ของจำนวนต่าง ๆ บนเส้นจำนวนได้ เช่น

 ตัวอย่าง   หาค่า   4   +    5     =    ? 
             ทำโดย  จำนวนเต็ม มีค่าเท่ากับ  4     ได้ ว่า   มีความหมายตั้งแต่ ศูนย์   0   ถึง  4

กำหนดค่าให้เส้นจำนวน

     ในข้อ เดียวกันนี้ ถ้าเราต้องการ บวกด้วย  5  จะได้ โดยลากเส้น ต่อออกไป อีก  5 หน่วย ดังรูป

การบวกโดยใช้เส้นจำนวน


 นั่นคือ    4    +    5     =   9 


    ____________________________________________

 ตัวอย่าง  หาค่า ของ    10   +  20    =  ? 
           จำนวนเต็ม มีค่าเท่ากับ  10     ลากเส้น  ตั้งแต่    0   ถึง   10  
การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

  บวก  20  ทำโดย  ลากเส้น 20 หน่วย   ตั้งแต่    10   ถึง   30    

การบวกโดยใช้เส้นจำนวน

จากภาพ จะได้การบวก   10   +  20    =   30  เป็น คำตอบ


     ____________________________________________ การบวกจำนวนเต็ม
 การบวกจำนวนเต็ม


การบวกจำนวนเต็ม


การบวกจำนวนเต็ม


 ได้คำตอบ  เท่ากับ   -  4ที่มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น