วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

สมบัติของจำนวนจริง


สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง                                    
     กำหนด a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
     1. สมบัติการสะท้อน a = a
     2. สมบัติการสมมาตร ถ้า a = b แล้ว b = a
     3. สมบัติการถ่ายทอด ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c
     4. สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน  ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c
     5. สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า a = b แล้ว ac = bc
    
สมบัติการบวกในระบบจำนวนจริง
     กำหนด a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
    1. สมบัติปิดการบวก a + b เป็นจำนวนจริง                                                  
    2. สมบัติการสลับที่ของการบวก a + b = b + c
    3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก a + ( b + c) = ( a + b ) + c
    4. เอกลักษณ์การบวก 0 + a = a = a + 0
    นั่นคือ ในระบบจำนวนจริงจะมี 0 เป็นเอกลักษณ์การบวก
    5. อินเวอร์สการบวก a + ( -a ) = 0 = ( -a ) + a
    นั่นคือ ในระบบจำนวนจริง จำนวน a จะมี -a เป็นอินเวอร์สของการบวก

สมบัติการคูณในระบบจำนวนจริง
  กำหนดให้ a, b, c, เป็นจำนวนจริงใดๆ
     1. สมบัติปิดการคูณ ab เป็นจำนวนจริง
     2. สมบัติการสลับที่ของการคูณ ab = ba
     3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ a(bc) = (ab)c
     4. เอกลักษณ์การคูณ 1 · a = a = a · 1
    นั่นคือในระบบจำนวนจริง มี 1 เป็นเอกลักษณ์การคูณ
    5. อินเวอร์สการคูณ a · a-1 = 1 = a · a-1, a 0
    นั่นคือ ในระบบจำนวนจริง จำนวนจริง a จะมี  a-1 เป็นอินเวอร์สการคูณ ยกเว้น 0
     6. สมบัติการแจกแจง
               a( b + c ) = ab + ac
               ( b + c )a = ba + ca
     จากสมบัติของระบบจำนวนจริงที่ได้กล่าวไปแล้ว สามารถนำมาพิสูจน์เป็นทฤษฎีบทต่างๆ ได้ดังนี้


 ทฤษฎีบทที่ 1
 กฎการตัดออกสำหรับการบวก
  เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
  ถ้า a + c = b + c แล้ว a = b
  ถ้า a + b = a + c แล้ว b = c
                            ทฤษฎีบทที่ 2
                           กฎการตัดออกสำหรับการคูณ
                             เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
                             ถ้า ac = bc และ c 0 แล้ว a = b
                             ถ้า ab = ac และ a 0 แล้ว b = c
                            ทฤษฎีบทที่ 3
                            เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ
                             a · 0 = 0
                             0 · a = 0
                             ทฤษฎีบทที่ 4
                            เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ                                                            
                            (-1)a = -a
                            a(-1) = -a
                            ทฤษฎีบทที่ 5
                            เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ
                            ถ้า ab = 0 แล้ว a = 0 หรือ b = 0
                            ทฤษฎีบทที่ 6
                           เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆ
                            a(-b) = -ab
                           (-a)b = -ab
                           (-a)(-b) = ab
        เราสามารถนิยามการลบและการหารจำนวนจริงได้โดยอาศัยสมบัติของการบวกและการคูณใน
ระบบจำนวนจริงที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

 • การลบจำนวนจริง
   บทนิยาม                     เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ
                                       a- b = a + (-b)
 นั่นคือ a - b คือ ผลบวกของ a กับอินเวอร์สการบวกของ b

 • การหารจำนวนจริง
  บทนิยาม                      เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงใดๆ เมื่อ b 0
       
a/b = a(b-1)
  นั่นคือ a/b คือ ผลคูณของ a กับอินเวอร์สการคูณของ b
           
ที่มา
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/math04/07/2/BasicMathForM4/real_opt.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น