วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ลำดับ

  บทนิยาม      ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่  1 เรียกว่า ลำดับ
 ถ้าฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น    { 1, 2, 3, …, n }  เรียกว่า    ลำดับจำกัด
 และถ้าฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, … }  เรียกว่า   ลำดับอนันต์
     1.    ความหมายของลำดับ
                        ในการเขียนลำดับ จะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกันไป
                        กล่าวคือ  ถ้า a  เป็น ลำดับจำกัด  จะเขียนแทนด้วย   a1,   a2,  a3,  …,  an 
                        และ        ถ้า a  เป็น ลำดับอนันต์  จะเขียนแทนด้วย  a1,  a2,  a3,  …,  an,   
                        เรียก           a1   ว่า  พจน์ที่ 1  ของลำดับ        
                        เรียก          a2   ว่า  พจน์ที่ 2  ของลำดับ        
                        เรียก          a3   ว่า  พจน์ที่ 3  ของลำดับ        
                                            
                        และเรียก   an  ว่า  พจน์ที่ n  ของลำดับ หรือพจน์ทั่วไปของลำดับ
  2.        ตัวอย่างของลำดับ
                                                          


 1)   4,  7,  10,  13    เป็น   ลำดับจำกัดที่มี
                               a1     =      4            a2      =      7        a3        =      10         a4  =         13                              
                                 และ     an   =            3n + 1
 2)    – 2,  1,  6,  13,    เป็น   ลำดับอนันต์    ที่มี
                                a1     =         – 2       a2     =        1      a3       =       6          a4    =        13
                              
และ   an    =        n2 – 3
            การเขียนลำดับนอกจากจะเขียนโดยการแจงพจน์แล้ว อาจจะเขียนเฉพาะพจน์ที่ n  หรือพจน์ทั่วไปพร้อมทั้งระบุสมาชิกในโดเมน
           
  ตัวอย่าง
 1)      ลำดับ  4,  7,  10,  13    อาจเขียนแทนด้วย
an     =  3n  +  1                                เมื่อ  n    {  1,  2,  3,  4  }
  2)     ลำดับ   – 2 ,  1,  6,  13,    อาจเขียนแทนด้วย
                                an     =      n2 – 3                              เมื่อ  n  เป็นจำนวนเต็มบวก
หมายเหตุ       ในกรณีที่กำหนดลำดับโดยพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไป ถ้าไม่ได้ระบุสมาชิกในโดเมน   
   ให้ถือว่าลำดับนั้นเป็น  ลำดับอนันต์
  3. ตัวอย่าง ลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับจำกัด หรือ ลำดับอนันต์
  
 ลำดับจำกัด  เป็นลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n พจน์แรก
   ลำดับอนันต์  เป็นลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก
  1)    6,  12,  18,  24,  30                                                                     เป็นลำดับจำกัด
  2)    2,  4,  8,  16,  …,  ,                                                       เป็นลำดับอนันต์
  3)    an   =   5n  – 2   เมื่อ   n    {  1,  2,  3,  …,  20 }             เป็นลำดับจำกัด
  4)                                                                             เป็นลำดับอนันต์
  5)    an   =    n2  +  3                                                                           เป็นลำดับอนันต์ 
               
                            
  ลำดับเรขาคณิต
   บทนิยาม       ลำดับเรขาคณิต  คือ  ลำดับที่มีอัตราส่วนของพจน์ที่ n+1 ต่อพจน์ที่ n  เป็นค่าคงที่ ทุกค่าของจำนวนนับ n  และเรียกค่าคงที่นี้ว่า   อัตราส่วนร่วม  
                                        ถ้า  a1,    a2,    a3,    …,    an,    an+1   เป็นลำดับเรขาคณิต แล้ว จะได้   
                                                เท่ากับค่าคงที่  เรียกค่าคงที่นี้ว่า   อัตราส่วนร่วม (Common  ratio)    เขียนแทนด้วย    r    

   ตัวอย่าง    ลำดับเรขาคณิต

                    
                            
  ลำดับเลขคณิต  บทนิยาม     ลำดับเลขคณิต   คือ  ลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n+1  ลบด้วยพจน์ที่ n แล้วมีค่าคงที่เสมอ และเรียกผลต่างที่มีค่าคงที่ว่า  ผลต่างร่วม  ( Common  difference )
   ถ้า  a1,  a2,  a3,  …,  an,  an+1 ,  เป็นลำดับเลขคณิต  แล้ว
                        จะได้  a2 – a1  =   a3   a2   =      =   an+1 an    เท่ากับ  ค่าคงที่ 
                        เรียกค่าคงที่นี้ว่าผลต่างร่วม ” (Common difference)    เขียนแทนด้วย   d 
                 จากบทนิยาม   d            =        an+1     an    
                        หรือ      an+1      =        an    +    d
   ที่มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น