วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

สมบัติการเท่ากัน1. สมบัติการสมมาตร
* ให้ a และ b เป็นจำนวนใดๆ ถ้า a = b แล้ว b = a *                               
ตัวอย่าง
ถ้า 2x = 5 แล้ว 5 = 2x
x + 5 = 8 แล้ว 8 = x + 5
x + 1 = 2x - 3 แล้ว 2x - 3 = x + 1
a + b = c แล้ว c = a + b
------------------------------------------------------
2. สมบัติการถ่ายทอด
** ให้ a,b และ c เป็นจำนวนใดๆ ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c **
แล้ว a = 7
x + 1 = 5 และ 5 = 2 + 3 แล้ว x + 1 = 2 + 3
2x = 10 และ 10 = 5 คูณ2 แล้ว 2x = 5 คูณ2
--------------------------------------------------------------------------------
3. สมบัติการบวก
*** ให้ a,b และ c เป็นจำนวนใดๆ ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c ***
ตัวอย่าง
ถ้า a = 5 แล้ว a + 3 = 5 + 3
a +3 = 9 แล้ว a + 3 + 4 = 9 + 4
a + 5 = 12 แล้ว a + 5 + ( -5 ) = 12 + ( -5 )
x - 7 = 13 แล้ว x - 7 + 7 = 13 + 7
a + 12 = 8 แล้ว a + 12 + ( -12 ) = 8 + (-12)
x - 10 = -4 แล้ว x - 10 + 10 = -4 + 10
--------------------------------------------------------------------------------
4. สมบัติการคูณ
**** ได้ a,b และ c เป็นจำนวนใดๆ ถ้า a = b แล้ว ****
ตัวอย่าง
m = n แล้ว 2m = 2n
m = 5n แล้ว 3m = 3(5n) - 5m = 100 แล้ว 2 (-5m) = 2 (100)
5x = 30 แล้ว 5 (5x) = 5 (30)
--------------------------------------------------------------------------------

5. สมบัติการแจกแจง
***** ให้ a ,b และ c เป็นจำนวนใดๆแล้ว a(b + c) = ab + ac แล้ว (b + c)a = ba + ca *****
ตัวอย่าง
2(x + 3) = 2x + 2(3)= 2x + 6
3(2x - 5) = 3(2x) - 3(5) = 6x - 15
3x + 5x = ( 3 + 5 )x = 8x
12x - 7x = (12 - 7)x = 5x

ที่มา
http://www.eschool.su.ac.th/school12/M4_2546/4-1/1_013/titled-4.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น