วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สมบัติการไม่เท่ากัน

สมบัติการไม่เท่ากัน
บทนิยาม
a < b     หมายถึง    a น้อยกว่า b

a > b     หมายถึง    a มากกว่า bสมบัติของการไม่เท่ากัน
 
กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ

1.
สมบัติการถ่ายทอด     ถ้า a > b และ b > c แล้ว a > c

2.
สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า a > b แล้ว a + c > b+ c

3.
จำนวนจริงบวกและจำนวนจริงลบ


a เป็นจำนวนจริงบวก ก็ต่อเมื่อ a > 0


a เป็นจำนวนจริงลบ ก็ต่อเมื่อ a < 0

4.
สมบัติการคูณด้วยจำนวนเท่ากันที่ไม่เท่ากับศูนย์


ถ้า a > b และ c > 0 แล้ว ac > bc


ถ้า a > b และ c < 0 แล้ว ac < bc

5.
สมบัติการตัดออกสำหรับการบวก ถ้า a + c > b + c แล้ว a > b

6.
สมบัติการตัดออกสำหรับการคูณ


ถ้า ac > bc และ c > 0 แล้ว a > b


ถ้า ac > bc และ c < 0 แล้ว a < b

บทนิยาม


a b
หมายถึง
a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b
a b
หมายถึง
a มากกว่าหรือเท่ากับ b
a < b < c
หมายถึง
a < b และ b < c
a b c
หมายถึง
a b และ b c
ที่มา 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/math04/07/2/BasicMathForM4/real_une.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น